𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐲 - ᴘʟᴀʏ ɢᴀᴍᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ꜰʀɪᴇɴᴅ


德州撲克Texas Poker Game 係 從一大班Friend玩嘅�經典遊戲, 如果冇Poker Chips, 大家嘅投入程度�未必有咁高!

【�玩法:】
1. 洗牌並切牌。
2. 本次輪到擔任盲注的玩家們下盲注。
3. 為每位玩家發兩張底牌。
4. 翻牌前(preflop)喊注。
5. 消一張牌後發出三張公共牌。
6. 翻牌圈(flop)喊注。
7. 消一張牌後發出一張公共牌(轉牌)。
8. 轉牌圈(turn)喊注。
9. 消一張牌後發出一張公共牌(河牌)。
10. 河牌圈(river)喊注。
11. 若有兩家或以上未蓋牌則攤牌比大小,依勝負分配Winning Chips。
12. 結束本回合,莊家位置依順時鐘次序移動至下一家進行下一輪。

[Party專用] 德州撲克 Texas Poker Chips x 500pcs 鋁盒
🛍️🛒現正優惠價: 𝐇𝐊$448/Set (原價: 𝐇𝐊$640/Set) 🈹
CF Website:
https://connectfoody.com/products/texas-poker-set-500pcs
HKTV Mall Website:
https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Connect-APAC-Company-Limited/s/H8230001/%E7%8E%A9%E5%85%B7%E5%9C%96%E6%9B%B8/%E7%8E%A9%E5%85%B7%E5%9C%96%E6%9B%B8/%E6%B1%BD%E7%90%83-%E9%BA%BB%E9%9B%80-%E6%B4%BE%E5%B0%8D%E7%94%A8%E5%93%81/%E5%95%A4%E7%89%8C-%E7%B1%8C%E7%A2%BC/Party%E5%B0%88%E7%94%A8-%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E6%92%B2%E5%85%8B-Texas-Poker-Chips-x-500pcs-%E9%8B%81%E7%9B%92/p/H8230001_S_1CCT007

[ 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ] +852 5592 0977
[ 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 ] www.instagram.com/connectfoodyhk/
[ 𝐖𝐞𝐛 ] www.connectfoody.com
#ConnectFoodyHK #texaspoker #pokerset #pokergames #pokerchips #classicgames #德州撲克

此商品並非賭博金錢遊戲/工具, 請勿沉迷賭博!
This item is not a gambling money game/tool, do not indulge in gambling!